Huurovereenkomst

De Stichting Turnhal Oude-IJsselstreek, gevestigd aan het Strik 3, 7051 VR te Varsseveld en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Nijkamp, hierna te noemen “STOIJ”

En

u, hierna te noemen “huurder”

Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”

OVERWEGENDE DAT:

 1. STOIJ de aan de van Pallandtstraat 6 gelegen turnhal exploiteert en aan de huurder wenst te verhuren, onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd;
 2. Huurder de door STOIJ aangeboden accommodatie wenst te huren met inachtneming van de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd;
 3. Partijen tevens specifieke afspraken met betrekking tot de huur/verhuur in deze overeenkomst wensen vast te leggen;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 1. Onderwerp van de overeenkomst

Het gehuurde betreft de turnhal, multifunctionele ruimte of vergaderzaal zoals omschreven op de website

 1. Duur van de huur

2.1 De huur is aangegaan conform de aanvraag.

2.2 Indien huurder het gehuurde, door welke oorzaak ook, niet tijdig heeft verlaten, is de STOIJ gerechtigd de extra duur naar rato bij huurder in rekening te brengen.

 1. Huurprijs

3.1 De huurprijzen bedraagt resp. € 37,50 per uur voor de turnhal, € 19,50 per uur voor de multifunctionele ruimte en € 25,00 per uur voor de vergaderruimte. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW (9%).Eenmaal per jaar heeft STOIJ het recht om de huurprijs aan te passen.

 1. Betaling

4.1 De in artikel 3 genoemde huurprijs wordt achteraf en per kwartaal gefactureerd. De huurprijs dient te worden voldaan door overschrijving op bankrekeningnummer NL27 RABO 0364 8663 30  T.n.v. STOIJ te Varsseveld, onder vermelding van het factuurnummer.

4.2 Indien STOIJ geen tijdige betaling (binnen één maand na facturering) ontvangt is STOIJ gerechtigd om huurder te weigeren. De huurder blijft verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen.

4.3 Indien huurder in gebreke blijft tijdig aan zijn betalingsverplichting, volgend uit het bepaalde in dit artikel, te voldoen, is huurder aan STOIJ tevens verschuldigd:

 1. een vertragingsrente ter grootte van 2% per maand te berekenen over de totale huurprijs, gerekend vanaf het tijdstip dat de betaling had moeten plaatsvinden; en
 2. buitengerechtelijke kosten van 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €150, evenwel na daartoe door STOIJ te zijn gemaand.
 3. De staat en het gebruik van het gehuurde

5.1 STOIJ verklaart het gehuurde in goede staat te verhuren en in goede staat te houden.

5.2 Huurder verklaart met het gehuurde voldoende bekend te zijn en het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

5.3 Het gehuurde mag uitsluitend overeenkomstig de bestemming, zijnde sportieve activiteiten of activiteiten die daarmee directe samenhang hebben, door de huurder gebruikt worden.

5.4 Het is huurder verboden de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STOIJ.

5.5 Het onderverhuren, dan wel in gebruik geven van het gehuurde aan derden is verboden.

5.6.1 Huurder is verplicht het gehuurde, na afloop van de lessen, in oorspronkelijke staat terug te brengen. Hier wordt onder verstaan:

– De toestellen in hun originele staat weer terug te zetten.

– De zachte landingsmatten weer op de landingsplaatsen bij de toestellen te leggen.

– Het springmateriaal zoals springplanken en minitramps op de daarvoor bestemde plekken terug te zetten.

– De kleedkamers droog en schoon achter te laten.

– Het gebruikte klein materiaal weer op te ruimen op de daarvoor bestemde plaatsen.

5.6.2 Indien STOIJ constateert dat het gehuurde door huurder niet in de oorspronkelijke staat is achtergelaten, is STOIJ gerechtigd het gehuurde – voor rekening van de huurder – in de oorspronkelijke staat te (doen) brengen. Alsdan is huurder aan STOIJ tevens een boete verschuldigd, ter grootte van €250.

5.7 Huurder zal in en/of om het gehuurde geen overlast, in de ruimste zin van het woord, veroorzaken.

5.8 Huurder is verplicht nooduitgangen, gangen, deuren, trappen, etc. die toegang geven tot het gehuurde te allen tijde toegankelijk te houden.

5.9 Huurder is verplicht aanwijzingen van STOIJ stipt na te leven.

5.10 Huurder is bekend met de huisregels van de Van Raam Arena en zal deze strikt naleven.

 1. Aansprakelijkheid en schade

6.1 STOIJ zal haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst naar beste kunnen nakomen. STOIJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade – in, om of in samenhang met het gehuurde – met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van derden die STOIJ bij de uitvoering van deze overeenkomst inschakelt.

6.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige bepaling van dit artikel wordt eventuele aansprakelijkheid van STOIJ – uit welken hoofde ook – beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

6.3 Huurder is aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen, waaronder schade(claims)/boetes/e.d., van welke aard en omvang dan ook, ontstaan door gebruik van het gehuurde in strijd met de bestemming gedurende de overeenkomst, tenzij het strijdig gebruik te wijten is aan opzet of grove schuld door STOIJ. Huurder vrijwaart STOIJ ter zake.

6.4 Huurder is verplicht zich te verzekeren voor alle vormen van aansprakelijkheid jegens derden, welke op directe of indirecte wijze verband zouden kunnen houden met het gebruik van het gehuurde door huurder of derden die onder verantwoordelijkheid van huurder (behoren te) vallen.

6.5 Eventuele reparaties c.q. herstellingen ten gevolge van schade die op grond van het bepaalde in deze overeenkomst aan huurder is toe te rekenen, geschieden voor rekening van de huurder. Huurder verplicht zich schadevergoedingen welke door verzekeringsmaatschappij zijn toegekend rechtstreeks aan STOIJ te laten voldoen, dan wel aan STOIJ over te dragen.

 1. Overmacht

7.1 In geval nakoming van datgene waartoe STOIJ krachtens de met huurder gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van STOIJ, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van STOIJ, is STOIJ gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens huurder gedurende een door STOIJ te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gebonden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens STOIJ tot aan dat moment te voldoen.

7.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking of dreiging van voornoemde omstandigheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij STOIJ, of derden die door STOIJ voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

7.3 STOIJ is gerechtigd om op het moment van een aanvraag voor een wedstrijd / of ander groot evenement, de verhuurde uren naar een later tijdstip te verzetten. Dit ten allen tijde in overleg met de huurder.

 1. Ontbinding en annulering van de huurovereenkomst

8.1 STOIJ is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien huurder één of meerdere verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet geheel, dan wel niet tijdig nakomt.

8.2 Annulering van de overeenkomst is mogelijk met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. Annulering door huurder met onmiddellijke ingang is mogelijk bij aanpassing van het huurbedrag.
 2. Toepassing recht en geschillenbeslechting

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen in eerste instantie getracht worden in der minne te beslechten.

9.3 Indien een minnelijke regeling geen uitkomst biedt, zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de wettelijke bevoegde rechter.